Stadsmiljöföreningen i Söderköping

Latest update: 4/22/2024
General
Stadsmiljöföreningen i Söderköping Create contactcard (vcf-file) for Stadsmiljöföreningen i Söderköping
Matts Eriksson
Address Viggebyvägen 4, 61430, Söderköping
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 076-13 82 162
Email matts.kg.eriksson@outlook.com
Homepage
Other information
Founded 2022
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Bygdeutveckling, Föreläsningar, Hembygdsfrågor, Miljöfrågor
Summary Stadgar för Stadsmiljöföreningen i Söderköping

§1. Föreningens namn är Stadsmiljöföreningen i Söderköping.
§2. Föreningen är en icke vinstdrivande ideell förening, vars ändamål är att Söderköping ska utvecklas med hänsyn till stadens unika miljömässiga och kulturhistoriska värden. Föreningen stödjer en hållbar utveckling som värnar stadens natur- och miljövärden med ett helhetsperspektiv i arkitektur- och gestaltningsfrågor. En viktig uppgift är att inspirera och föra en dialog om vad som gör en stadsmiljö attraktiv.
§3. Styrelsen ska ha sitt säte i Söderköping.
§4. Föreningen är öppen för medlemmar som stödjer föreningens syfte och stadgar.
§5. Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet. Betalda avgifter återbetalas ej.
§6. Föreningens organ är: 1. Årsmötet 2. Styrelsen 3. Revisorer.
§7. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte ska hållas senast före mars månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när 4/5 av styrelsen så finner eller när 3/4 av föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen genom e-post till föreningens medlemmar senast 14 dagar före årsmötesdagen.
§8. På årsmötet skall behandlas:
• Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
• Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
• Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
• Fastställande av röstlängd
• Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
• Revisorernas berättelse
• Fastställande av resultat och balansräkning
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Inkomna motioner från medlemmar
• Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret samt beslut om årsavgift
• Val av styrelse och ersättare
• Val av valberedning
• Val av revisorer
• Vid mötet väckta frågor


§9. Rösträtt vid årsmöte har alla som betalat medlemsavgift. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller upplösning av föreningen. Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.
§10. En valberedning på två personer utses vid årsmötet.
§11. Förslag till ärenden vid årsmöte ska ha anmält skriftligen till styrelsen senast 14 dagar i förväg. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.
§12. Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas bli behandlat. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det stöds av 3/4 av medlemmarna. Kvarstående medel lämnas till förening som främjar området.
§13. Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs på årsmötet och ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör. två ledamöter, två suppleanter samt två revisorer. Styrelsens ordförande väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs på ett år första året och de övriga ledamöterna på två år. Från och med andra året väljs alla på 2 år. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande.
§14. Intresserade personer kan adjungeras till styrelsen för speciella arbetsuppgifter för kortare eller längre tid.
§15. Det åligger styrelsen att leda föreningens verksamhet.
• Att verkställa av årsmötet fattade beslut
• Att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver föra räkenskaper
• Att till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutade räkenskapsåret
§16. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.
§17. För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer. Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Antagna vid Stadsmiljöföreningens i Söderköping konstituerande möte, 22-12-20
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta Idrott och Fritid på 0121-186 25.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28