Skriv ut

Aktivitetsbidrag (2024)

Verksamhetsbidrag


Ansökan kräver följande dokument: Budget, Årsmötesprotokoll, Stadgar, Verksamhetsplan

För att uppmuntra verksamhet i gruppform bland barn och ungdomar utgår aktivitetsstöd för verksamhet i åldrarna 7-25 år.


 • Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, medlemsmöte, kommitté eller motsvarande.
 • Vid samarbete mellan föreningar kan endast en av föreningarna söka aktivitetsbidrag för deltagaren.
  Vid samplanerad aktivitet är det även möjligt att dela antalet deltagare mellan respektive förening.
 • Om föreningen kan få stöd från något av studieförbunden för en aktivitet ska föreningen i första hand ansöka om bidrag från den aktören.

 • Om föreningen får stöd från något av studieförbunden för en aktivitet kan föreningen inte ansöka om aktivitetsbidrag för samma aktivitet.
Sammankomst
 • ska redovisas på numrerade närvarokort. Närvaro på deltagare och ledare, föreningens namn, typ av aktivitet, plats, tid samt födelsedata ska redovisas.

  Närvarokorten ska undertecknas av ansvarig ledare och sparas av föreningen i minst 5 år.
 • ska vara ledarledd gruppaktivitet. Ledaren ska vara utsedd av föreningen och kan ej, redovisningsmässigt ansvara för flera grupper samtidigt.
 • ska ha minst tre deltagare i åldern 7-25 år. Deltagare får endast räknas en gång per dag och ska ha betalat medlemsavgift.
 • ska pågå i minst 45 minuter.
Villkor
 • Inom idrotten ska träning för barn och ungdomar vara allsidig och möjliggöra aktivt deltagande i flera föreningar.

  Detta med stöd av Riksidrottsförbundets idéprogram för idrottsrörelsen.
 • Föreningsledare förutsätts erhålla god utbildning för att klara sina uppdrag. Aktiviteterna ska anpassas utifrån de aktivas ålder samt till deras fysiska, psykiska och sociala behov och mognad.
 • Sökande förening ska sträva efter en, mellan könen, jämlik fördelning av aktiviteterna.
 • Ansökan senast 25/8 för perioden 1/1-30/6 samt 25/2 för perioden 1/7-31/12
Föreningar som inte kan få aktivitetsstöd
 • föreningar för skolidrott som får aktivitetsbidrag från Riksidrottsförbundet
 • politiska ungdomsorganisationer
 • elevorganisationer
 • föreningar som är anslutna till Korpen

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in