Skriv ut

Arrangemangsbidrag (2024)

Bidrag för kulturaktiviteter


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Verksamhetsplan, Redovisning

Ändamål
Bidragen syftar till att ge ideella föreningar ett ekonomiskt stöd i samband med offentliga arrangemang inom kulturområdet för kommunens invånare. Exempel på arrangemang som kan beviljas är stöd för konserter, föreläsningar, teaterföreställningar, utställningar m.m.

Kan sökas av
Ideella föreningar inom kulturområdet som uppfyller villkoren som bidragsberättigad förening under allmänna bestämmelser.

Bidragets storlek
Total budget för arrangemangsbidrag fastställs årligen av Servicenämnden. Bidraget storlek beslutas utifrån det totala antalet inkomna ansökningar för respektive genomförande period samt arrangemangets attraktivitet/förväntad publik och det mervärde som ges kommunen.

Övriga villkor för bidraget
  • Arrangemanget ska ha lokal anknytning och vara av allmänintresse för kommuninvånarna eller bedömas ha en positiv påverkan för turism/besöksnäringen i kommunen.
  • Söderköpings kommuns medverkan i arrangemanget ska anges då programmet offentliggörs.
  • Bidrag utgår inte till jubileer, minnesdagar, tävlingsverksamhet eller liknande. Ej heller för matkostnader samt arvode/inkomster till föreningens egna medlemmar.
  • Vid entré till arrangemanget får inte vinsten uppgå till mer än 20% av det sökta stödet.
Redovisning för att erhålla bidraget
Efter att arrangemanget är genomfört ska föreningen senast 1 månad efter arrangemangets genomförande, redovisa uppskattat publikantal och om faktiska kostnader och intäkter uppgick till den summa som angivits i ansökan till Kultur och fritid.
Redovisingen SKA göras på blanketten Redovisning Arrangemangsbidrag,
Blanketten fylsi och laddas upp som en bilaga till respektive ansökan.

Ansökan
Varje ansökan bedöms utifrån attraktivitet/förväntad publik och det mervärde som ges kommunen. Ansökan ska innehålla beskrivning av arrangemanget, tid och plats, samt ekonomisk kalkyl med beräknade kostnader och intäkter samt eventuellt biljettpris.
Bidragsansökan ska lämnas av föreningens styrelse. Bidragsansökan av flersektionsförening ska sökas av huvudföreningen. Ansökan lämnas genom föreningsregistret Fri senast 1/11 för perioden 1/1 – 30/6 samt senast 1/5 för perioden 1/7 – 31/12.

Beslutsprocess
Under förutsättning att den sökande föreningen uppfyller allmänna bestämmelser för att vara bidragsberättigad förening, övriga villkor för arrangemangsbidraget samt inkommit med den redovisning som krävs för att erhålla bidraget, fattas beslut av ansvarig tjänsteman.
Bidrag betalas ut efter programmets genomförande inom en månad efter att arrangemanget har redovisats.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 1/5 och 1/11).